PRAKTISKE OPLYSNINGER

- i forbindelse med dødsfald og begravelse

Ved dødsfald er der for de efterladte mange ting at ordne og
beslutte. Måske har familien allerede et gravsted, men er det
ikke tilfældet, er det en vigtig afgørelse, der skal træffes, når
et nyt gravsted skal vælges. En beslutning, der rækker frem i
tiden og måske skal tilpasses flere generationer.

Hvad skal der foretages?

Dødsfaldet skal af de efterladte meddeles til kirkekontoret
senest to hverdage efter dødsfaldet. Blanket hertil udleveres
på kirkekontoret eller hos en bedemand. Der ydes hjælp til
udfyldelse.

På blanketten skrives bl.a. om afdøde skal begraves eller
brændes. Det, der skrives, skal være i overensstemmelse med
afdødes ønske. Var afdøde medlem af folkekirken, må det
i almindelighed forstås som et ønske om, at en præst skal
medvirke ved begravelsen.

Ved kirkelig begravelse må den, der sørger for begravelsen,
træffe aftale med kirkekontoret om tidspunktet for
begravelseshøjtideligheden.

Endelig skal de efterladte have en samtale med præsten, som
skal forrette højtideligheden, for bl.a. at aftale valg af salmer.GRAVSTEDET

Anvisning af gravsted

Graveren anviser gravsteder og er behjælpelig i forbindelse
med begravelser og bisættelser. Når et nyt gravsted tages i
brug, udfærdiges der et gravstedsbrev til gravstedsindehaveren.
Der kan reserveres gravsteder ved skriftlig henvendelse
til menighedsrådet mod betaling af et gebyr.

Erhvervelse af gravsted

Medlemmer af folkekirken bosiddende i Ikast-Brande Kommune
eller med tilknytning hertil betaler intet for erhvervelse
af gravsted.

Vedligeholdelse af gravsted

Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for gravstedets
ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden, som er 30
år for kister, 10 år for børnegravsteder og for urner.

Der kan træffes aftale med graveren om renholdelse, plantning
af blomster og vinterdækning af gravstedet. Regning
sendes en gang om året. Man kan også henvende sig til
graveren og aftale udførelse af enkelte arbejder mod betaling.

Legatgravsteder

Kirkegården kan påtage sig ren- og vedligeholdelse m.v. i en
flerårig periode. Papirer vedr. dette udfærdiges af graveren.

Efter aftalens indgåelse fremsendes giroindbetalingskort fra
Viborg Stiftsøvrighed, hvortil pengene skal betales.


KIRKEGÅRDEN

Isenvad kirkegård består af afdeling 1, tættest på kirken, udelukkende med traditionelle gravsteder, og afdeling 2, på den anden side af Hanningvej, der har forskellige begravelsesmuligheder.

Traditionel kistebegravelse:

Gravstederne er beregnet til en eller to kister og må anlægges
individuelt.

Der kan dog også etableres gravsteder med op til fire kistepladser.
Endvidere er der også mulighed for nedsættelse af en urne i et kistegravsted. Gravstederne er indhegnet af hække eller betonforkant.

Mulighederne begrænses kun af de generelle bestemmelser, der står i irkegårdsvedtægterne.

Traditionel urnebegravelse:

Gravstederne er beregnet til to urner og må anlægges individuelt. Gravstenen må højst være 40 x 60 cm.

Ellers gælder samme regler som ved traditionel kistebegravelse.


Kiste/urne i græs med plade

Gravstederne er udlagt i græs og er beregnet til en eller to
kister.

Ved nedsættelse af en urne betales samme pris som for et kistegravsted. Gravstedet
må ikke indhegnes, og der må intet plantes. På hvert gravsted nedsættes en speciel vase til buketter, og denne skal anvendes, når der sættes blomster. Navneplade for kisteplads på 50 x 70 cm og urne 40 x 50 cm skal nedlægges i niveau med terræn. Bogstaver heri skal være indhugget. Ved etablering og
ny begravelse, betaler gravstedsindehaveren for vedligeholdelsen
i fredningstiden. Ved nyerhvervelse betales desuden
for speciel vase.

Park begravelse for kiste og urne

Gravstederne udlægges i græs omkring en beplantningsø.
Mindestenen, som skal være en upoleret natursten uden
sokkel og med maks. højde på 60 cm, anbringes i beplantningsøen.
Ved etablering og ny begravelse betaler gravstedsindehaveren for
vedligeholdelsen i fredningstiden.


Anonym begravelse for kiste og urne

Området er udlagt i græs.

Urne- og kistenedsættelse foretages efter en plan, som kun
kendes af kirkegårdsledelsen, og uden de pårørendes tilstedeværelse.
Der foretages ingen markeringer i arealet. Buketter og
kranse må kun anbringes på de dertil indrettede steder. Ved
begravelse/bisættelse i fællesplæne skal der betales for vedligeholdelsen
i fredningstiden.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Vi er glade for at vi nu kan præsentere vores nye organist: Cathal Per McDonald er pr. 1. september ansat som organist ved Isenvad kirke.Læs mere


ISENVAD KIRKE

ligger lige midt på byens hovedgade, Bygaden 12.
"Stands og hør - her er dør - til den sande glæde" - synger vi med den gamle digter, men det er stadig sandt, for Isenvad kirke inviterer hver søndag til fællesskab om Gudstjeneste.

Derudover er der gennem året særlige gudstjenester og aktiviteter rettet mod forskellige målgrupper og i forskellige former og rammer.

Isenvad kirke og dets personale danner desuden rammen om livets største begivenheder.

VELKOMMEN